Fizjoterapia - studia II stopnia (magisterskie)

W dniu 5 grudnia 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia.


 

Studia w tym zakresie są studiami magisterskimi i trwają cztery semestry. Kształcenie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Od roku akademickiego 2012/2013 studenci mają możliwość studiowania na tym kierunku studiów również w języku angielskim.

 

Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia dają uprawnienia do podjęcia studiów doktoranckich oraz specjalizacji z zakresu fizjoterapii.  Absolwenci posiadają umiejętności wykorzystania diagnozy lekarskiej w planowaniu i kontrolowaniu efektywności procesu rehabilitacji, kierowaniu zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzaniu placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną. Absolwenci są kompetentni do prowadzenia szkoleń zawodowych w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.  Program nauczania na kierunku fizjoterapia spełnia wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Podczas zajęć studenci zdobywają umiejętności w zakresie m.in. nowoczesnych technik neurorozwojowych (PNF, NDT, Bobath) oraz form wspomagających rehabilitację np. dogoterapia i hipoterapia. Główny nacisk w procesie nauczania położony jest na zajęcia praktyczne, umożliwiające także weryfikację pozyskanej wiedzy teoretycznej. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, zajęciach specjalistycznych w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.
 

Uczelnia posiada własne  Akademickie Centrum Fizjoterapii, funkcjonujące na podstawie umowy z NFZ. Ośrodek ten wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny, pełni on rolę miejsca zajęć klinicznych dla studentów, a także stanowi bazę dla badań naukowych.
 

Absolwenci przygotowani są do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie wyższym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 


PROGRAM STUDIÓW

 

kierunek: Fizjoterapia - studia II stopnia
I rok II rok
  1 2 3 4
Moduł treści podstawowych
1 Genetyka   Z    
2 Farmakologia
Z      
3 Metodologia badań
  Z    
4 Historia rehabilitacji
Z      
5 Filozofia Z      
6 Bioetyka Z      
7 Psychologia kliniczna i psychoterapia
E      
8 Pedagogika specjalna
  Z    
9 Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji
  Z    
10 Dydaktyka fizjoterapii
E      
11 Demografia i epidemiologia
Z      
12 Zdrowie publiczne Z      
13 Prawo Z      
14 Ekonomia i systemy ochrony zdrowia     Z  
15 Zarządzanie i marketing       Z
Moduł treści kierunkowych
16 Metody specjalne fizjoterapii     E  
17 Medycyna fizykalna i balneologia     E  
18 Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji     E  
19 Protetyka i ortotyka       E
20 Aktywnosć ruchowa adaptacyjna
Z      
21 Sport osób niepełnosprawnych   Z    
22 Terapia zajęciowa a dysfunkcje narządu ruchu     Z  
23 Metody uzupełniające rehabilitację   Z    
Moduł fakultatywny
24 Odżywianie w sporcie
    Z  
25 Dogoterapia       Z
26 Techniki neurorozwojowe (PNF, Neuromobilizacja)
  E    
27 Odnowa biologiczna
      Z
28 Podstawy diagnostyki obrazowej
    Z  
29 Seminarium magisterskie       Z
30 Praktyka zawodowa
       

 

 

Sylabusy do wszystkich przedmiotów realizowanych na danym kierunku studiów są dostępne do wglądu w dziekanacie.

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40