Oligofrenopedagogika z tyflopedagogiką

Oligofrenopedagogika - pedagogika zajmująca się edukacją dzieci z dysfunkcją intelektualną.

Tyflopedagogika - pedagogika zajmująca się wychowaniem i nauczaniem osób z wadami wzroku (niedowidzenie).

    W ramach specjalności od III roku studiów dla minimum 30 osobowych grup studentów mogą być tworzone specjalizacje np. oligofrenopedagogika i tyflopedagogika z resocjalizacją, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika terapeutyczna, praca socjalna i inne.
Program studiów

kierunek: Pedagogika specjalna I rok II rok III rok
specjalność: Oligofrenopedagogika z tyflopedagogiką 1 2 3 4 5 6
1 Filozofia E
2 Socjologia E
3 Informatyka Z
4 Język obcy ( do wyboru) Z
5 Wychowanie fizyczne Z
6 Metody badań pedagogicznych Z
7 Przedmiot do wyboru Z
8 Biomedyczne podstawy rozwoju Z
9 Psychologia ogólna E
10 Psychologia rozwojowa i osobowości E
11 Historia wychowania E
12 Psychologia kliniczna Z
13 Pedagogika ogólna E
14 Dydaktyka E
15 Pedagogika specjalna E
16 Pedeutologia z deontologią zawodu Z
17 Prawo oświatowe Z
18 Genetyka Z
19 Emisja głosu Z
20 Media w edukacji osób niepełnosprawnych Z
21 Diagnostyka pedagogiczna
22 Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących Z
23 Edukacja i rehabilitacja osób niesłyszących i słabosłyszących
E
24 Edukacja i rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo
E
25 Edukacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych
E
26 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową
E
27 Edukacja i rehabilitacja osób niedostosowanych społecznie
E
28 Muzykoterapia Z
29 Biblioterapia Z
30 Logopedia Z
31 Ustawodawstwo dla niepełnosprawnych Z
32 Arteterapia Z
33 Seminarium dyplomowe Z
34 Ortodydaktyka E
35 Teoria i praktyka integracji społecznej Z
36 Wychowanie dzieci niepełnosprawnych Z
37 Psychologia upośledzonych umysłowo E
38 Psychologia niewidomych i słabowidzących E
39 Metodyka edukacji wczesnoszkolnej E
40 Metodyka wychowania i nauczania w klasach młodszych dzieci upośledzonych umysłowo E
41 Metodyka nauczania upośledzonych umysłowo w klasach starszych Z
42 Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo Z
43 Metodyka wychowania i nauczania niewidomych i słabowidzących E
44 Orientacja i poruszanie się niewidomych w przestrzeni Z
45 Usprawnianie wzroku słabowidzących Z
46 Metodyka wychowania niepełnosprawnych w internecie Z
47 Reedukacja dzieci z trudnościami w uczeniu się z metodą pracy kor. - wyrównawczej E

Legenda

Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmioty podstawowe
Przedmioty kierunkowe
Przedmioty specjalnościowe
Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, tel/fax +48 (81) 740-72-40